Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 246

РЕШЕНИЕ № 246
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл. 37, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе, във връзка с протокол №94/23.04.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж с размери 3.50/6.00 м. и разгъната застроена площ от 21.00 кв.м., ситуиран в общински терен за комплексно застрояване в ЖК “Здравец – изток”, на ул.Рига, северно от ЖБ “Асен” по плана на гр.Русе, при начална тръжна цена от 1 910,00 лева, без включени данъци-такси, които СА за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кмета на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за учредяване право на строеж.