Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 247 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.43 ал.1 от Постановление №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г., Общинският съвет реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016г., както следва:
По Приложение №18
Чл. 43, ал.1, т.1
ФУНКЦИЯ „Образование“
Добавя се:
1. Мирослава Димитрова Александрова – ЗАС в ЦДГ „Звездица“ – билети- новопостъпила.
Отпада:
1. Калинка Ангелова Милева – ЗАС в ЦДГ „Звездица“ – билети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)