Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 247 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 108, ал. 2 и ал. 4 на ЗФВС, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие за провеждането на публично оповестен конкурс по реда на: Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за приложението му, за отдаването под наем за срок от двадесет години на спортно игрище, с площ от 3 200 кв. м., представляващо ПИ с идентификатор 63427.2.5627 /шест, три, четири, две, седем, точка, две, точка, пет, шест, две, седем/ по КККР на град Русе, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. Ниш, трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-спортно игрище, предмет на АОС 5538/23.09.2008 г.,  за публична общинска собственост.

II. Определя начална наемна цена на месец в размер на 870.00 лв. (осемстотин и седемдесет лева), без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти.

III. Конкурсни условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 870.00 лв. (осемстотин и седемдесет лева), без включен ДДС.

Максимален брой точки за критерия – 35;

  • Инвестиция в обекта за ремонт на стойност не по-малка от 86 535,00 лв. осемдесет и шест хиляди петстотин тридесет и пет лева), съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба №28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе. В инвестицията се изисква да бъдат вложени средства за реновиране на спортния обект и за изграждане на два санитарни възела, в рамките на имота, които да са достъпни за обществено ползване. След прекратяване на договора за наем инвестицията остава в полза на Община Русе, без същата да дължи възстановяване на направените разходи или друго обезщетение.

Максимален брой точки за критерия – 40;

  • Срок за изпълнение на инвестицията по т. 2 – не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца от сключване на договора за наем.

Максимален брой точки за критерия – 25;

IV. Оценка на конкурсните условия

1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена

             предложена конкурсна месечна наемна цена

Х1 =      _____________________________________________________            х 35

             предложена най-висока конкурсна месечна наемна цена

2. Брой точки за предлагана инвестиция в обекта

                                 предложени инвестиции в обекта

Х2 =  ________________________________________________________      х 40

                         максимално предложени инвестиции в обекта

3. Брой точки за предлаган срок за изпълнение на инвестициите в обекта

                  минимално предложен срок за изпълнение на инвестиция

Х3 =  _____________________________________________________        х  25

                   предложен срок за изпълнение на инвестиция

V. Оценка и класиране на офертите:

Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:

Х = Х1 + Х2 + Х3, където:

Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

Х1 – Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;

Х2 – Брой точки за инвестиции в обекта;

Х3 – Брой точки за срок за реализация на предлаганите инвестиции в обекта.

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

Класирането се осъществява по възходящ ред въз основа на получения общ бал, като на първо място се класира офертата с най – висок общ бал. За нуждите на конкурсната процедура, всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулите по т. IV и т. V да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)