Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 247

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 36, ал.1 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №5/15.06.2012 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на девет броя гаражи, ситуирани върху общински терен, представляващ УПИ VІ – 1618 в кв.851, ЖК „Дружба – 1” по плана на гр. Русе, както следва:
– Гараж №1 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №2 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №3 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №4 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №5 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №6 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №7 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №8 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №9 с размери 3,25/6,00 м. и разгъната застроена площ 19,50 кв.м., при начална тръжна цена от 1 178,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповеди, с които да се определи спечелилите участници, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договори за учредяване право на строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)