Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 247

РЕШЕНИЕ № 247
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и протокол № 96/13.06.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІІ в кв. 22А с площ 1 225 кв.м., намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, при начална тръжна цена 20 420 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и да сключи договор за продажба на имота.