Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 248 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 7/30.07.2020 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. № ОИ-10-30/11.05.2020 г., Общински съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г., като включва общински поземлен имот с идентификатор 63427.11.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 589 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), находящ се в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, местност кв. ДЗС, ул. „Омайниче“, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7718/19.02.2016 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 11 041,00 лв.
  2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.162 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-91 от 15.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 589 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), находящ се в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, местност кв. ДЗС, ул. „Омайниче“. За имота има съставен АЧОС № 7718/19.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Русе под № 77, том 5, дв. вх. 1921, н. д. 906, вх. № 1958 от 23.02.2016 г. с начална тръжна продажна цена в размер на 11 041, 00 лв. (единадесет хиляди четиридесет и един лева), без дължими данъци и такси.                                       

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)