Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 248

РЕШЕНИЕ № 248
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №96/13.06.2008 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141/24.11.2006 г. на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе, представляващ УПИ ХV-381 от кв. 35 с площ от 840,00 кв. м. по плана на селото, предмет на АОС №4584 от 01.03.2006 г., при начална тръжна цена 8 500 ,00 лева, без включен ДДС.
2.Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.
4.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.