Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 249 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Допълва Решение №220, прието с протокол №9 от 19.05.2016 г. на Общински съвет – Русе, като в диспозитива на решението се добавят т. 2 и т. 3:
„2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране и недопустими разходи на проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ до 2% от стойността на проекта;
3. Декларира, че предназначението на обектите на финансиране по проекта – ул. „Славянска“, ул. „Църковна независимост“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Баба Тонка”; крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова” и „Парка на Младежта“, няма да бъде променяно за период не по-малко от 5 години след крайното плащане към бенефициента.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)