Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 249 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №41/06.06.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3175/22.11.2018 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на УПИ VIII-1368 в кв. 5 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе, Общински съвет реши:

            1. Обявява придаваем терен от 11 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.9.1140 – ул. „Огражден“, кв. „Долапите“, град Русе, придаван към УПИ VIII-1368 в кв. 5, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-3175/22.11.2018 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

            2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 11 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.9.1140 – ул. „Огражден“, кв. „Долапите“, град Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-3175/22.11.2018 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ VIII-1368 в кв. 5 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе на Пламен Николов Кънев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 225,00 лева (двеста двадесет и пет лева) и дължимите данъци и такси.

            3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)