Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 249

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.3 от ЗОС; чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

Обявява имоти намиращи се на територията на община Русе, както следва:
1. имот с идентификатор 63427.60.23, с площ 27,237 дка в землището на град Русе, местност „Под Ормана, предмет на акт за частна общинска собственост № 4760/28.09.2006 г.;
2. имот с идентификатор 63427.60.26, с площ 30,804 дка в землището на град Русе, местност „Под Ормана, предмет на акт за частна общинска собственост № 4761/28.09.2006 г.;
3. имот с идентификатор 63427.60.24, с площ 145,275 дка в землището на град Русе, местност „Под Ормана, предмет на акт за частна общинска собственост № 4759/28.09.2006 г.;
4. имот с идентификатор 63427.60.25, с площ 39,773 дка в землището на град Русе, местност „Под Ормана, предмет на акт за частна общинска собственост № 4745/29.05.2009 г.;
5. имот с идентификатор 63427.60.68 с площ 19,505 дка в землището на град Русе, местност „Под Ормана, предмет на акт за частна общинска собственост № 4746/29.05.2009 г.
за публична общинска собственост, за които следва да се съставят актове за общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)