Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 249

РЕШЕНИЕ № 249
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, Решение №917 от 31.03.2006 г. на ОбС-Русе, приетата с Решение №84 от 13.03.2008 г. на ОбС-Русе Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г., протокол №94 от 23.04.2008 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141 от 24.11.2006 г. на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1.Изменя Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като точка 184 – ул. “Радецки” №13 от раздел Б. “Къщи” се заличава и добавя нова точка 524 – ул. “Генерал Радецки” №13 в списък №2 на общинските жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди.
2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински жилищен имот, намиращ се в град Русе, ул. „Генерал Радецки” №13, представляващ Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5043 по кадастрална карта на град Русе, с площ от 90,00 кв. м., част от масивна двуетажна сграда – втори жилищен етаж със застроена площ от 50, 00 кв. м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с избата под цялата сграда и масивна сграда със застроена площ от 27,00 кв. м., представляваща стълбищна клетка, водеща за втори етаж, предмет на АОС №3834 от 05.03.2002 г., при начална тръжна цена 56 690,00 лева, без включен ДДС.
2.Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.
4.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.