Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 25 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 25
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:
§ 1 В чл. 7, ал. 1 след думите „по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията” се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон”.
§ 2 В чл. 15:
В Ал. 1 Думите „на граждани” се заличават. Числото „1” става „1.2”.
Ал. 2 се отменя.
§ 3 В чл. 41:
В ал. 5 „Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:”
В т. 1 числото „50” става „75”
В т. 2 числото „100” става „150”
В ал. 6 числото „10” става „15”
В ал. 8 числото „50” става „75”
§ 4 В чл. 52 ал. 1 т. 4 след числото „10” изразът „запетайка 12 и 13” се отменя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)