Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 25 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г., както следва:

Чл. 36, ал.1, т.1

Дирекция „Екология и транспорт“

Добавя се:

1. Диана Иванова Николова – инспектор по чистота в отдел „Екология“, новоназначена, карта.   Отпада:1. Снежана Маринова Бурмова – инспектор по чистота в отдел „Екология“, напуснала, карта.          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)