Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 25

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 25
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 79/08.06.2007г. на Комисията по общинска собственост  и искане вх.№ ОС07/16/20.04.2007г. от Силвия Руменова Димитрова, Общинският съвет реши:

                 1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за надстрояване на едноетажна общественообслужваща сграда със застр.площ 84,00 кв.м. за изграждане на ІІ-ри етаж със застр.площ 112 кв.м. и тавански мансарден етаж със застр.площ 116 кв.м. с обща  РЗП – 228,00 кв.м.,  попадаща в ж.к.”Здравец-изток” кв.680 по ул.”Гюргево”, северозападно от ж.б.”Камен” в гр.Русе,  на стойност 28 250,00 лв.
                Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Силвия Руменова Димитрова.
                2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.