Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 250 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Допълва Решение № 218, прието с протокол № 9 от 19.05.2016 г. на Общински съвет – Русе, като в диспозитива на решението се добави т. 3:
„3. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото съфинансиране по проектно предложение „Ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“ на сградите на ЦДГ „Пинокио“ 1, ЦДГ „Пинокио“2, ЦДГ „Русалка“ 2, Математическа гимназия „Баба Тонка“, СОУ „Христо Ботев“ в размер на 164673,13 лв. с ДДС“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)