Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 250 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и 9; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на Община Русе, с продажба на общински застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) I-261, от квартал 36 по регулационния план на  с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с площ 869 кв.м, отреден за  жилищно застрояване, с адрес: с.Долно Абланово, ул. “Георги Сава Раковски“ № 5А, предмет на АЧОС №9756/26.05.2020 г., вписан под №9, том 13, вх.рег. №4691 от 01.06.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 4 058 лв. (четири хиляди и петдесет и осем лева).

2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, без провеждане на търг или конкурс, на общински застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) I-261, от квартал 36 по регулационния план на  с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с площ 869 кв.м, отреден за  жилищно застрояване, с адрес: с.Долно Абланово, ул. “Георги Сава Раковски“ № 5А, предмет на АЧОС №9756/26.05.2020 г., вписан под №9, том 13, вх.рег. №4691 от 01.06.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Даниел Светлозаров Йорданов срещу заплащане от купувача на цена в размер на 4 058 лева (четири хиляди петдесет и осем лева), без данъци и такси, които са за сметка на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)