Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 250

РЕШЕНИЕ № 250
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе и протокол № 90/20.03.2008 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет, реши:
1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се по ул. “Йосиф Цанков” № 65 „А”, кв. „Дружба ІІ”в гр. Русе, представляващ Урегулиран поземлен имот ІІІ–693, кв. 609 с площ 152,42 м2 и едноетажна сграда-тип „павилион” със застроена площ 46 м 2 в т.ч. бетонова тераса с площ 4 м2, предмет на АОС №3968/06.02.2003 г., а по кадастрална карта поземлен имот с идентификатор 63427.4.2037 с площ 151 кв. метра и изградената в него едноетажна сграда (павилионен тип) със застроена площ 42 кв. метра с начална тръжна цена, в размер на 26 640,00 лева (двадесет и шест хиляди шестстотин и четиридесет лева), без ДДС и дължимите данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.