Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 251 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 27, ал.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общинският съвет реши:

Приема Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)