Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 251 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 117 „Държавни  и общински служби и дейности по изборите“

§52-01 „Придобиване на компютри  и хардуер“                                                     +6 600 лв.

Обект: „Хард дискове – 4бр.“ +6 600 лв.

§10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и                       -6 600 лв.

подпараграфи“

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.  

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 282  „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане

на запаси и мощности“

§10-15 „Материали“                                                                                                    -2 286 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +2 286 лв.

Обект: „Ултразвуков сензор за измерване на водното ниво“+2 286 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.  Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия

от бедствия и аварии“

§10-20 „Разходи за външни услуги“                                                                     +211 380 лв.

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                              -211 380 лв.

Обект: „ИТП за противоерозионно укрепване чрез изграждане

 на ХТС (подпорно съоръжение, стабилизиране откоса

чрез геоконструкция). Укрепване скатен откос по републикански

път III-501, Русе-Иваново-Две могили-Бяла в гр. Русе“

/било: 115 680 лв.; става: 31 200 лв.//-/84 480 лв.

Обект: „ИТП за противоерозионно укрепване чрез изграждане

на ХТС (подпорно съоръжение, стабилизиране откоса чрез гео съоръжения,

вертикална планировка на уличното платно). Укрепване скатен откос

по ул. „Сини вир“, кв. „Средна кула“, община Русе“

/било:169 860 лв.; става:42 960 лв.//-/126 900 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв. 

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-с. Семерджиево

Дейност 389 „Други дейности по образованието“

§10-15 „Материали“                                                                                                    -1 807 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +1 807 лв.

Обект: „Колонна климатична система 48000 BTU, Клас А++“ +1807 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв. 

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

§01-01 „ Заплати и възнаграждения на персонала нает                                     -36 000 лв.

по трудови правоотношения“

§05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                    – 10 000 лв.

§05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодател“                                       – 7 000 лв.

§52-04 „Придобиване на транспортни средства“                                                +53 000 лв.

Обект: „Лек автомобил за ПИЦ-Русе“ +50 000 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв. 

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване подпомагане и грижи“

Дейност 561 „Асистентска подкрепа“

§10-15 „Материали“                                                                                                   -3 000 лв.

§10-30 „Текущ ремонт“                                                                                            -50 000 лв.

§52-04 „Придобиване на транспортни средства“                                                 + 53 000 лв.

Обект: „Лек автомобил 6+1места“+60 000 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв. 

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Всичко разходи държавни дейности:                                                                            0 лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§52-02 „Придобиване на сгради“                                                                          +573 000 лв.

Обект: „Изграждане на нова детска градина в кв. 103,

Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436,

с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков – Корсаков“ №3“

 /било: 672 236 лв.; става:1 245 236 лв./+573 000 лв.

Всичко за дейност:                                                                                               +573 000 лв. 

Дейност 389„Други дейности по образованието“

§10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и                        -4 213 лв.

подпараграфи“

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-с. Семерджиево

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +4 213 лв.

Обект: „Колонна климатична система 48000 BTU, Клас А++“ +4 213 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +4 205 лв.

Обект: „Шумомери – сертифицирани и калибрирани – 2 бр.,гр. Русе“+4205 лв.

/било: 9 924 лв.; става: 14 129 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                   +4 205 лв.  

Всичко за функция:                                                                                                + 4 205 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“

§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                          +113 291 лв.

Обект: „Основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора (ДСХ)

 „Възраждане” – УПИ I – 102, кв.337, ул. „Алеи възраждане” №86,

 ж.к. „Възраждане” гр. Русе“ за 113 291 лв.

Всичко за дейност:                                                                                               +113 291 лв.

Всичко за функция:                                                                                             +113 291 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално

стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“

§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                             +1 650 лв.

Обект: „Ремонт на облицовките на скатовете на улица от

ОТ 10515 до ОТ 10521 по регулационния план на гр. Русе/Дълбокия път/ + 1650 лв.

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                              -573 000 лв.

обект: „Изграждане на обслужваща улица към местност

„Христо Македонски“ в гр. Русе“ /било:1 187 800 лв.; става:614 800 лв./

Всичко за дейност:                                                                                                -571 350 лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“

§10-20 „Разходи за външни услуги“                                                                     -178 741 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                -178 741 лв.

Всичко за функция:                                                                                              -750 091 лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“

§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                           +63 800 лв.

Обект: „Преустройство и реконструкция на художествена галерия – Русе

 с идентификатор 63427.2.1907.12, по кадастрална карта на гр. Русе,

с адрес ул. „Борисова“ №45“ +63 800 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 +63 800 лв.

Всичко за функция:                                                                                               +63 800 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

ОП „Русе арт“

§52-19 „Придобиване на други ДМА“                                                                   -25 000 лв.

било: Обект: „Коледни фигури – 13бр. за ОП „Русе арт“ -40 000 лв.;

става: Обект: „Коледни фигури – Композиция за ОП „Русе арт“ +20 000 лв.

Обект: „Великденска фигура за ОП „Русе арт“ -5 000 лв.

/било:5 000 лв.; става: 0 лв./

Община Русе

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                +47 520 лв.                                                       

Обект „Павилиони 3.00/2.00м. – 8бр. +23 040 лв.

Обект „Павилиони 2.00/2.00м. – 12бр. +17 280 лв.

Обект „Павилиони 4.00/4.00м. – 2бр. +7 200 лв.

§52-04 “Придобиване на транспортни средства“                                                    +5 000 лв.

Обект: „Товарен автомобил до 3,5 т. употребяван за

ОП „Русе арт“ – 1бр.“ /било:20 000 лв.; става:25 000 лв./+5 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                + 27 520 лв.  

Всичко за функция:                                                                                              + 27 520 лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                       – 31 725 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 – 31 725 лв.  

Всичко за функция:                                                                                 – 31 725 лв. Всичко разходи местни дейности:                                                                                 0 лв.

III. Разходи ДД  дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

СЗ ИООРС

Дейност 282  „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане

на запаси и мощности“

§10-15 „Материали“                                                                                                   -7 080 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +7 080 лв.

Обект: „Климатична система 18 000 BTU стенен тип, Клас А++ -2 бр.”+3480 лв.

Обект: „Климатична система 12 000 BTU стенен тип, Клас А++ -3 бр.” +3600 лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0 лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0 лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи                                       0 лв.      

Всичко разходи по бюджета:                                                                                          0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)