Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 252 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-31-19/16.05.2016 г. от Антоанета Великова Стефанова, Общинският съвет реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ –Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – електропровод 20 кV за ПИ 213001 в местност „Текето“, землище на с. Николово
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)