Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 252 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 37, ал. 6, т. 2 от ЗОС и чл. 38, ал. 2, т. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №7/30.07.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

            1. Обявява поземлен имот 63427.279.45 по КККР на град Русе, находящ се в град Русе, кв. „Средна кула“, местност „Арнаут дере“, а съгласно регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, представляващ УПИ III-44 – За гробищен храм в кв. 948, предмет на Акт №9769/08.07.2020 г. за публична общинска собственост, за частна общинска собственост.

           2. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. с учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Русенската митрополия, БУЛСТАТ 117038405 за изграждане на Православен храм с размери 25,00 м./15,00 м., на 1 /един/ етаж, с разгъната застроена площ от 375 кв.м., върху общински поземлен имот 63427.279.45 по КККР на град Русе, находящ се в град Русе, кв. „Средна кула“, местност „Арнаут дере“, а съгласно регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, представляващ УПИ III-44 – За гробищен храм в кв. 948.

            3. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на Православен храм с размери 25,00 м./15,00 м., на 1 /един/ етаж, с разгъната застроена площ от 375 кв.м., върху общински поземлен имот 63427.279.45 по КККР на град Русе, находящ се в град Русе, кв. „Средна кула“, местност „Арнаут дере“, а съгласно регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе, представляващ УПИ III-44 – За гробищен храм в кв. 948, в полза на Русенска митрополия, БУЛСТАТ 117038405, със седалище: град Русе, пл. „Света Троица“ №9.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)