Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 253 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 46, ал. 8 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да дари в полза на всяко от физическите лица, кметовете на малките населени места и на директорите на домовете за социални услуги в община Русе, посочените в списъци – Приложение № 1 и Приложение 2, неразделна част от настоящото решение, съответен брой движими вещи – частна общинска собственост – компостери закупени по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени (ООСКП)“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерство на околната среда и водите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)