Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 253

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 5/15.06.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на гореописания имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот с идентификатор 63427.153.2231(шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка сто петдесет и три точка две хиляди двеста тридесет и едно) в землището на град Русе, с площ от 863 (осемстотин шестдесет и три) кв.м, пета категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, местността „Караач”, предмет на акт №6692/ 2012 г., землището на град Русе, с начална тръжна цена 863 (осемстотин шестдесет и три) лв., без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)