Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 254 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №10/27.04.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-3/08.02.2016 г. от Роман Илиев Рачев, Общинският съвет реши:
1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден баир“, землище на с. Червена вода през поземлени имоти: №000075 с НТП „Пасище, мера“, №000076 с НТП „Полски път“, №000355 с НТП „Пасище, мера“ и №000796 с НТП „Полски път“.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)