Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 255 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 1 и т. 2 от ТЗ, чл. 2, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 13, т. 1 и т. 2 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Увеличава регистрираният капитал на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД от                                 1 176 000 (един милион сто седемдесет и шест хиляди) лева, разпределен в 11 760 (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка на 2 301 000 (два милиона триста и една хиляди) лева, разпределен в 23 010 (двадесет и три хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, чрез вноска от 1 125 000 (един милион сто двадесет и пет хиляди) лева, от които 874 339,29 лева (осемстотин седемдесет и четири хиляди триста тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) вземане по текущ заем от Община Русе и 250 660,71 лева (двеста и петдесет хиляди шестстотин и шестдесет лева и седемдесет и една стотинки) реална парична вноска.

2. Изменя чл. 9 от Устава на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, като текста: „Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 1 176 000 (един милион сто седемдесет и шест хиляди) лева, разпределен в 11 760 (единадесет хиляди седемстотин и шестдесет)  поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, от които 50 000 лева, разпределени в 500 акции по 100 лева са под формата на парична вноска, а остатъкът от 1 126 000 (един милион сто двадесет и шест хиляди) лева, разпределени в 11 260 (единадесет хиляди двеста и шестдесет) акции по 100 лева, внесени под формата на непарична вноска – собственост на Община Русе и представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.502 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, петстотин и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, местност „Лагера“, с площ от 43746 кв. м. (четиридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: разсадник, номер по предходен план: 000039, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.480, 63427.3.493, 63427.3.494, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.531, 63427.3.492, 63427.3.324.“, да се чете: „Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 2 301 000 (два милиона триста и една хиляди) лева, разпределен в 23 010 (двадесет и три хиляди и десет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка, от които 1 175 000 (един милион сто седемдесет и пет хиляди)  лева, разпределен в 11 750 (единадесет хиляди седемстотин и петдесет) поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка са под формата на парична вноска, а остатъкът от 1 126 000 (един милион сто двадесет и шест хиляди) лева, разпределени в 11 260 (единадесет хиляди двеста и шестдесет) акции по 100 лева, внесени под формата на непарична вноска – собственост на Община Русе и представляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.808 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, осемстотин и осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, находящ се в град Русе, община Русе, област Русе, ул. „Капитан Райчо Николов“, с площ от 42 607 кв. м. (четиридесет и две хиляди шестстотин и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, предходен идентификатор: 63427.3.504; 63427.3.493; 63427.3.488; 63427.3.324; 63427.3.502, номер по предходен план: 3.502, квартал: 950, парцел: ХХV, при граници: 63427.3.504, 63427.3.503, 63427.3.500, 63427.3.621, 63427.3.810, 63427.3.493, 63427.3.809, 63427.3.484, 63427.3.481, 63427.3.482, 63427.3.490, 63427.3.491, 63427.3.488, 63427.3.492, 63427.3.531, 63427.3.324.“

3. Средствата в размер на 250 660,71 лева (двеста и петдесет хиляди шестстотин и шестдесет лева и седемдесет и една стотинки/ ще бъдат осигурени от д/ст 849 „Други дейности по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения“, §10-20 „Външни услуги“ от бюджета на Община Русе.

4.  От датата на вписването на увеличението на капитала задължението по договор за паричен заем №ФС-3691/16.11.2017 г., изменен и допълнен с допълнителни споразумения №ФС-3945/23.05.2018 г., №ФС-4891/30.09.2019 г. и №ФС-5273/11.06.2020 г., се счита за погасено.

5. Овластява Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе” ЕАД, ЕИК 117690845 да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горните решения.

6. Задължава Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе” ЕАД да изготви:

6.1. Подробна информация по приложената „Таблица 2 – Актуализиран паричен поток без ДДС за 2020 г.“, касателно ФРЗ, осигурителни вноски и данъци;

6.2. Оперативен план по месеци до края на 2020 г., включващ мерки, управленски решения и конкретни действия със срок за подобряване финансовото и организационно състояние на дружеството.

Документите по т. 6.1. и т. 6.2.  да бъдат представени в Общински съвет – Русе за разглеждане на следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)