Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 256 Прието с Протокол № 11/06.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе и партньорите ОДЗ „Снежанка“, ЦДГ „Звездица“, ЦДГ „Зора“, ЦДГ „Детелина“, ЦДГ „Незабравка“ЦДГ „Русалка“ и сдружение „Център Динамика“ по проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0035, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)