Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 256 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

Приема изменение на Приложение №1 към чл. 14 от Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария за  увеличаване на числения състав с 3 щатни бройки – 1 бр. „помощник готвач“ и 2 бр. „работник кухня“,  считано от 01.10.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

Към чл. 14 от Правилника за

организацията, дейността и управлението

на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария

С Т Р У К Т У Р А 

На ОП „Социално предприятие-обществена трапезария”

1. Директор                                                    – 1 бр.;

2. Счетоводител                                             – 1 бр.;

3. Главен готвач                                             – 1 бр.;

4. Помощник готвач                                       – 1 бр.;

4. Социален работник                                    – 1 бр.;

5. Домакин, той и калкулант                          – 1 бр.;

6. Помощен персонал                                     – 8 бр.

                         Обща численост:                14 броя

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)