Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 256

РЕШЕНИЕ № 256

Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2008г.  със сумата
194 008 лв.
1.  ПРИХОДИ
 Други неданъчни приходи
 § 36 19 Други неданъчни приходи                                                          + 4 032 лв.
Спортно училище
Трансфери между бюджетни сметки
  § 62 01 Получени трансфери                                                               + 187 403 лв.
Друго финансиране
  § 93 39  Друго финансиране                                                                     + 2 573 лв.
 
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
  ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г.                                              + 194 008 лв.

 РАЗХОДИ
 ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
 ФУНКЦИЯ „Образование
Дейност 311 – Ц Д Г
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                             + 78 000 лв.   
ЦДГ „Иглика”               6 000 лв.
ОДЗ в с. Сандрово      60 000 лв.
ОДЗ „Снежанка”           5 000 лв.
ЦДГ „Пролет” –           7 000 лв. 
Всичко за дейност                                                                                 + 78 000 лв.

 Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране
§ 10 30 Текущ ремонт                                                                              + 12 000 лв.
ОУ „Отец Паисий”
Всичко за дейност                                                                                  + 12 000 лв.

 Дейност 324 – Спортно училище – Дофинансиране
§ 10 15 Материали                                                                                    + 4 032 лв.
 Всичко за дейност                                                                                   + 4 032 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
 Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
 § 10 20 Външни услуги                                                                         – 150 160 лв.                                               
П-да „Средства за дялово участие в проекти” – 135 160 лв.
П-да „Събаряне на сгради и съоръжения          – 15 000 лв.                                               
общинска собственост и разчистване на терени”

§ 10 30 Текущ ремонт                                                                             –  90 000 лв.
П-да „Текущ ремонт общински сгради”
Всичко за дейност                                                                                 – 240 160 лв. 

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 01 01 Заплати по трудови правоотношения                                          – 2 440 лв.
§ 05 51 Осигурителни вноски за ДОО                                                         – 400 лв.
§ 05 60 Здравно осигурителни вноски                                                           – 90 лв.
§ 10 98 Други некласифицирани разходи                                               – 14 600 лв.
 П-ди: Общоградски прояви                     – 2 000 лв.
            Златна гъдулка                                – 1 600 лв.
Лятна програма                               – 3 400 лв.
Есенен салон на изк.и културата   – 1 400 лв.
Коледно-новогод.фестивал            – 6 200 лв.
Всичко за дейност                                                                                   – 17 530 лв.

ФУНКЦИЯ  „Икономически дейности и услуги”
 Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
ОП „Индустриален парк”
 § 01 01 Заплати по трудови правоотношения                                       – 21 308 лв.
§ 02 02 Извънтрудови възнаграждения                                                   – 4 261 лв.
 § 05 51 Осигурителни вноски за ДОО                                                     – 3 797 лв.
 § 05 60 Здравно осигурителни вноски                                                     – 1 206 лв.                                   
 § 05 80 Осиг.вноски за доп.зад.осигуряване                                              – 809 лв.
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло                                                         – 555 лв.
 § 10 15 Материали                                                                                     – 2 230 лв.
 § 10 16 Вода, горива енергия                                                                    – 6 741 лв.
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                                – 9 500 лв.
 § 10 40 Платени данъци, мита и такси                                                        – 713 лв.
 § 10 51 Командировки в страната                                                             – 3 274 лв.
 § 10 62 Разходи за застраховки                                                                 – 1 368 лв.
 § 10 91 Други разходи за СБКО                                                                 –  918 лв.
§ 10 98 Други некласифицирани разходи                                                – 2 200 лв.
 Всичко ОП „Индустриален парк”                                                      – 58 880 лв.  
                                                                      
0П „АРТ” ( ОП „КАРЕ” )
 § 01 01 Заплати по трудови правоотношения                                       + 23 748 лв.
§ 02 02 Извънтрудови възнаграждения                                                   + 4 261 лв.
 § 05 51 Осигурителни вноски за ДОО                                                     + 4 197 лв.
 § 05 60 Здравно осигурителни вноски                                                     + 1 296 лв.                                   
 § 05 80 Осиг.вноски за доп.зад.осигуряване                                              + 809 лв.
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло                                                         + 555 лв.
 § 10 15 Материали                                                                                     + 2 230 лв.
 § 10 16 Вода, горива енергия                                                                    + 6 741 лв.
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                                + 9 500 лв.
 § 10 40 Платени данъци, мита и такси                                                        + 713 лв.
 § 10 51 Командировки в страната                                                             + 3 274 лв.
 § 10 62 Разходи за застраховки                                                                 + 1 368 лв.
 § 10 91 Други разходи за СБКО                                                                +   918 лв.
§ 10 98 Други некласифицирани разходи                                               +16 800 лв.
  Всичко ОП „АРТ” ( ОП „КАРЕ” )                                                     + 76 410 лв.
Утвърждава нова план-сметка за 2008 г. на ОП „АРТ”, приемник на ОП „КАРЕ” – съгласно  Приложение № 1
 ОП „Жилфонд”
  § 10 20 Външни услуги                                                                           + 15 000 лв.
  Всичко ОП „Жилфонд”                                                                        + 15 000 лв.  
 Европейски информационен център
 § 10 98 Други некласифицирани разходи                                                  – 1 050 лв.
ОП „ Пътно поддържане и сигнализация”
§ 10 15 Материали                                                                                      – 8 000 лв.
Трансграничен проект „Манастири Басарбово и Кумана Румъния”
 § 02 02 Извънтрудови възнаграждения                                                  + 40 368 лв.
 § 10 51 Командировки в страната                                                             + 1 370 лв.
 § 10 52 Командировки в чужбина                                                          +  12 440 лв.
 § 10 20 Външни услуги                                                                          + 140 696 лв.
 § 10 98 Други некласифицирани разходи                                              +  19 522 лв.
 Всичко  Трансграничен проект……….                                            + 214 396 лв.

 Всичко за дейност  898 Други дейности по икономиката          + 237 876 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет :                                 + 74 218 лв.                   

  КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
  Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Климатик 4 бр. отд.”УОИ”                                                         – 4 000 лв.
Обект: „Климатик 1 бр. кръгла зала”                                                       – 2 640 лв.
Обект: „Роторна косачка  – 1  бр. км.Мартен”                                        + 2 900 лв.
Обект: „Кафемашина – 1 бр.”                                                                   + 1 400 лв.
Обект: „Храсторез 1 бр. кв.Средна кула”                                               + 1 000 лв.
  § 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: „Товарна кола / УАЗ /                                                                    – 5 000 лв.
Обект: „Високопроходим автомобил” – 1 бр.                                       + 20 000 лв.
  Обект: „Автомобили 2 бр. общинска администрация”                          + 4 000 лв. 

ФУНКЦИЯ „Образование
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Комбиниран бойлер ЦДГ „Русалка”                                           – 1 122 лв.
Обект: „Съдомиална машина – 2 бр. ЦДГ „Русалка”                             + 1 122 лв.
Дейност 312 – С Д Г
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Климатик – 2 бр. СДГ „Зора”                                                     + 2 340 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища
   § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
   Обект: „Компютърна система – 9 бр. ОУ”Л.Каравелов”                      – 1 000 лв.
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Климатик – 2 бр. ОУ”Л.Каравелов”                                        + 1 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 425 Диспансер за психични заболявания
§ 55 00 Капиталови трансфери
Обект: „Реконструкция и ремонт на сграда в
Диспансер за психиатрични заболявания за
Дневен център със защитено жилище”                                 + 95 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 559 Други служби и дейности по соц.осигуряване
§ 52 04 Придобиване на транспортни средства
Обект: „Автомобил за обслужване на лица с увреждания
и инвалидни колички по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” – 1 бр.                              + 15 740 лв.  
   ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
    Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти   
    Обект: „Благоустрояване ул.”Александровска” от  ул.”Коледница”
до ул.”Зайчер” ( собствени  средства )                                     – 20 000 лв.
ФУНКЦИЯ  „Икономически дейности и услуги”
    Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
    Обект: „Телевизионен приемник 1 бр. Европейски
                    информационен център”                                                         + 1 050 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти   
Обект: „Градински чешми – 3 бр. ОП „ППС””                                   + 8 000 лв.
 Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                        + 119 790 лв.
 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
  ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г.                                               + 194 008 лв.

  ІІІ. Утвърждава изплащане на еднократна помощ на Венцислав Първанов Воденичаров в размер на 700 лв. от гласуваните кредити по бюджета на общината за помощи по решение на Общинския съвет.
  ІV. На основание чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2008 г. ПРЕДЛАГА на Министерство на финансите да УТВЪРДИ компенсирана промяна в поименния списък на обектите от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008 година с източник целева субсидия от ЦБ, както следва:
/ лева /

Параграф, функция , обект

Било

Става

Разлика

 

 §5206 Изграждане на инфраструктурни обекти
ФУНКЦИЯ „Образование
 Обект: „Изграждане на кухня, пристройка и отоплителна инсталация в ЦДГ „Червена шапчица”

 ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Обект: :”Асфалтиране алеи и монтаж бордюри в Младежки парк“                  

 

 

 

 
0

 

 

174 400

 

 

 

 
174 400

 

 

0

 

 

 

 
+ 174 400

 

 

– 174 400 

Всичко

1 089 100

1 089 100

 0