Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 257 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет – Русе реши:

            Допълва Решение № 645, прието от Общински съвет – Русе, по Протокол № 25 / 19.09.2017 г., като създава нова т. 3 със следното съдържание: „3. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимото дофинансиране – собствен принос по проектно предложение „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“, по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, системен код ROBG-424, в размер общо на 55 900 лв. до 30.07.2021 г., в това число 25 800 лв. – до 31.12.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)