Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 257 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал.2, т.7 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. Навсякъде в Наредба № 17 текстът „Зам.-кмет по хуманитарни дейности“ се заменя с текста  „Зам.-кмет по образование и култура“.

§ 2. Навсякъде в Наредба № 17 текстът „Хуманитарни дейности“ се заменя с текста „Образование и култура“.

§ 3. Навсякъде в Наредба № 17 абревиатурата „ПКОН“ и „ПКОНИ“ се заменя с „ПКОНИД“.

§ 4. В чл. 63, ал. 1, т. 5 текстът „ПКК“ се заменя с „ПККРВ“.

§ 5. Преходни и заключителни разпоредби

Настоящата Наредба за изменение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе влиза в сила от момента на нейното приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)