Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 257

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 1/20.12.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба за имот нива №000178 (сто седемдесет и осми) с площ 7,039 (седем дка тридесет и девет кв.м) дка в землището на с. Тетово, начин на трайно ползване – нива, трета категория при неполивни условия, предмет на акт №6549/26.08.2011 г. за частна общинска собственост, вписан под №45, том 42, н.д. 8401, вх. рег.№16158/14.12.2012 г. в АВп при РРС., с начална тръжна цена от 4224 лв.(четири хиляди двеста двадесет и четири), без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)