Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 258 Прието с Протокол № 11/06.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между Община Русе, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, Община Ветово, ЦДГ „Червената шапчица“, гр. Русе; ЦДГ „Ралица“, гр. Русе; ЦДГ „Пинокио“, гр. Русе; ЦДГ „Роза“, с. Ново село, общ. Русе; ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе; ОДЗ „Щастливо детство“, гр. Ветово; ОДЗ „Звънче“, с. Смирненски, общ. Ветово и ОУ „П.Р.Славейков“, с. Смирненски, общ. Ветово, по проект „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0028, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)