Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 258 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет  реши:

I.  Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Ддейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите

 параграфи и подпараграфи“                                                                                    -95 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  -95 000лв.  

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните

 последствия от бедствия и аварии“

§1020 „Външни услуги“                                                                                           +95 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +95 000лв.  

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“                                                        +3 828лв.  

Обект „Интерактивна дъска“ 2 бр. за ДГ „Пинокио“             +3 828лв. 

§1015 „Материали“                                                                                                    -3 828лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                    

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”

Дейност 469  „Други дейности по здравеопазването“

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“

Обект „Преносими компютри /лаптопи/ 2 бр.                                                         +6 000лв.

Обект „Компютърни конфигурации“ 2 бр.                                                              +3 120лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“       -9 120лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                    

Всичко разходи държавна дейност:                                                                               0лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини”

§1011 „Храна“ ДГ „Червената шапчица“                                                                  -2 000лв.

§5203  „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Планетарен миксер с три приставки и купа с общ обем 10л“ 1 бр. +2 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – ОП СПОТ

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                                                           +6 332лв.

§1011 „Храна“                                                                                                             -6 332лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Численост на персонала:                                                   11бр.               14бр.               +3бр.  

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                       

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – ОП „Комунални дейности“

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“                                                     +11 400лв.

Обект „Компютърни конфигурации“ 7 бр.                      +6 300лв.

Обект „Компютърна конфигурация“ 1 бр.                       +1 800лв.

Обект „Преносими компютри /лаптопи/ 3 бр.                 +3 300лв.

§5203  „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                   +1 500лв.

Обект „Мултифункционален лазерен принтер – цветен“ 1бр.   +1 500лв.

§1015 „Материали“                                                                                                    -12 900лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“

Обект „Интернет базирана система за електронна регистрация

 – модули „Домашни кучета“, „Ветеринарна регистрация“

и „Безстопанствени кучета и котки“  1 бр.                                                               +2 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +2 000лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

§1015 „Материали“                                                                                                      -1 575лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Игрална маса за шах и табла“ 1 бр.                                                              +1 575лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +2 000лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                           -2 000лв.         

Всичко за дейност:                                                                                                    -2 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                  -2 000лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.

III. Корекции в Инвестиционната програма за 2020г. с целеви  средства:

  Наименование на обектаФинансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
123456
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ – обект „Благоустрояване пред бл. 23, кв. Дружба 3 – проектиране свързано с вертикална планировка и изграждане на обслужваща улица с подход откъм съществуваща улица, паркинг за леки автомобили и пешеходни алеи, районно осветление“  -обект „Благоустрояване пред бл. 14, 15, 16 кв. Дружба 3- проектиране свързано с вертикална планировка и изграждане на нова обслужваща алея и тротоари, рехабилитация на съществуващ паркинг, нови дъждоприемни отоци и изграждане на районно осветление – обект „Благоустрояване бл. Рупел и бл. Родопи – ИТП свързано с вертикална планировка и рехабилитация и разширяване на съществуващ паркинг, основен ремонт на подлезите от съседни улици, нови дъждоприемни отоци и изграждане на районно осветление“ – обект „Проектиране на поливна система на крайбрежна ивица на гр. Русе /Кея/“                    6 000             6 000           8 000       0                    0             0           0       25 500                      -6 000             -6 000           -8 000       +25 500
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -обект „Изработване и монтаж на 2 стоманени трибуни с размер 10,00м х 2,50м с 3 реда седалки, доставка и монтаж на 2 оборудвани павилиона (контейнери), с размер 9,00 х 3,00м за съблекални и мултифункционална синтетична полиетиленова настилка (трева) за съществуващо футболно игрище в двора на спортно училище „Майор Атанас Узунов”, ул. „Професор Баларев” №1, гр. Русе“ било: 5  500лв.; става:0лв.                      5 500                      0                        -5 500  

Всичко разходи по бюджета:                                                                                          0лв.

IV. Одобрявам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2020г. за местните дейности, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 „Други служби и дейности по  социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“

ОП СПОТ                                                                              било:           става:        корекция:

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                110 286лв.  116 618лв.      +6 332лв.

Численост на персонала:                                                   11бр.               14бр.               +3бр.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)