Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 259 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.34, ал.1, т. 1 от Постановление №381 от 30.12.2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г.,  Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава допълване на Приложение №18  Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи  утвърдено с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020г., както следва:

Чл. 34, ал.1, т.1

Сектор „Управление на собствеността, снабдяване и ведомствен транспорт“

Отпадат:

1. Анка Атанасова Симеонова – изпълнител-хигиенист-карта, освободена

2. Данка Иванова Златева – изпълнител-хигиенист-карта, освободена

3. Пенка Кирилова Василева- изпълнител-домакин, карта, освободена

Добавя се: 1.Ана Енчева Данева – Техн.изпълнител-хигиенист, карта, новоназначена 2. Марияна Димитрова Тончева – Техн.изпълнител-хигиенист, карта, новоназначена          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)