Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 259 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.79 от Административнопроцедуалния кодекс и чл.80а, ал.4 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе със следния текст:

§1. В чл. 13 да се създаде нова ал. 6 със следното съдържание: „Движението с индивидуално електрическо превозно средство в паркове, градини, площади, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, както и в рамките на кръстовищата с пресичания на пешеходни зони, е забранено. Ограничението не се прилага за пешеходци при движение, чрез бутане на индивидуално електрическо превозно средство.“

§2. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването на решението за приемане на наредбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)