Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 26 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 26
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 1, т. 3 и ал. 3 и ал. 4 на ЗМДТ, Общинският съвет реши:

1. Запазва промила за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за земята и сградния фонд, ползвани за учебно и научно–изследователски цели, на Висшите учебни заведения гр. Русе: Русенки университет „Ангел Кънчев” и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив – филиал Русе, приет с решение № 732/ 10.12.2009 г. на Общински съвет – Русе и решение № 1061/16.12.2010г.
2. За сградния фонд, на висшите учебни заведения по т. 1, ползван за стопански цели, общинския съвет определя промил на Таксата за битови отпадъци в размера, определен за нежилищните имоти за юридически лица в Община Русе.
3. Съгласно решение № 1157/14.04.2011г. да не се събира ТБО за парковите площи и спортните терени на РУ „Ангел Кънчев”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)