Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 26 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и т.9,  чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.11.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 549 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Церова гора“ №3, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.26, 63427.11.30, 63427.11.31, 63427.11.24, 63427.11.196, 63427.11.22, 63427.11.21. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7395/23.02.2015 г., вписан под №167, том 6, н.д. 1159, д.в.р. 2400, вх. №2399 от 06.03.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 18 415,00 лева (осемнадесет хиляди четиристотин и петнадесет лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински ПИ с идентификатор 63427.11.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 549 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Церова гора“ №3, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.26, 63427.11.30, 63427.11.31, 63427.11.24, 63427.11.196, 63427.11.22, 63427.11.21. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №7395/23.02.2015 г., вписан под №167, том 6, н.д. 1159, д.в.р. 2400, вх. №2399 от 06.03.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 18 415,00 лева (осемнадесет хиляди четиристотин и петнадесет лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)