Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 26

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 26
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 83/22.08.2007г. на Комисията по общинска собственост  и искане вх.№  ОС07/21/07.08.2007г от , Общинският съвет реши:                

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на тераса със застроена площ – 5,66 кв.м. към съществуващ  апартамент № 4, ет.І, вх.”Б”, ж.б.”Д.Чинтулов” в ж.к.”Изток” в гр.Русе,  на Димитър Иванов Димов и Денка Стоянова Димова,  на стойност 570 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на  Димитър Иванов Димов и Денка Стоянова Димова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.