Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 260 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

             На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.37, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет реши:

  1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
    1. 1.1.  По прихода:                                          145 283 991 лв.
    1. 1.2.  По разхода:                                           122 009 918 лв.

  1.3. Преходен остатък, в размер на           23 274 073 лв.

2. Приема отчета на натуралните показатели на Община Русе за 2019 г. Приложение № 1а.

3. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета, на средствата от Европейския съюз и на чуждите средства                                                                                      Приложение № 1б             

4. Приема отчета на инвестиционната програма в едно със средствата от ЕС за 2019 г.                                                                                                                                                       Приложение №  2.

5. Приема отчета за капиталовите разходи по бюджета за 2019 г.           Приложение №  2а.

6. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС за 2019 г., в т.ч.:

    – Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП – код 98 (KSF)        Приложение №  3.

    – Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие“ – код 42 (RA)             Приложение №  4.

    – Отчет на другите европейски средства – код 96 (DES)                        Приложение №  5.

    – Отчет на средствата по др. международни програми – код 97 (DMP) Приложение №  6.

7. Приема отчета на чуждите средства код 33 за 2019 г.                            Приложение № 7.                                                 

8. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия за 2019 г. 

Приложение №  8. 

9. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г. Приложение №  9.   

10. Приема отчета на план-сметката на дейност „Чистота“ за 2019 г.     Приложение № 10. 

11. Одитен доклад  на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на община Русе за 2019 г.                                                                                               Приложение № 11.            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)