Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 260 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл.124а, ал.7, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 125, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, и заявление с вх. №УТ-27-24/15.03.2024 г. от Велислав Павлов, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.177.94 в местност „Люляците“, землище на гр. Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ  да се определи устройствена зона „Вилна“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри и устройствени нормативи за зоната. С проекта да се предвиди  ново застрояване с ограничителни линии на застрояване, разположена на по 4м от двете странични имотни граници и  по външните имотни граници от запад и юг, съобразно приложената скица-предложение.

Да се съобразят изискванията и условията посочени в съгласувателни писма с рег. №№ИзхК-EDN-1492#1/29.03.2024г. от „ЕРП Север“ АД и K-1002#1/29.03.2024 г. от „ВиК“ ООД – Русе.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, при спазване на изискванията на Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)