Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 260

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 121/20.06.2011 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на гореописания имот, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти:
– имот с идентификатор 63427.177.50 в землището на град Русе, с площ от 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв.м, седма категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, местността „Люляците 1 и 2”, предмет на акт №6698/22.06.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 647 (седемстотин шестдесет и два), без ДДС, данъци и такси.
– за имот с идентификатор 63427.177.52) в землището на град Русе, с площ 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв.м, седма категория при неполивни условия, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, местността „Люляците 1 и 2”, предмет на акт №6699/22.06.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 887 (осемстотин осемдесет и седем) лв., без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилите участниице и сключи договори за продажба на имотите, описани в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)