Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 260

РЕШЕНИЕ № 260
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
Функция „Образование”: ОДЗ „Приказен свят” Николово – Стефка Тодорова Анчева – ЗАС – билети, считано от 02.06.2008 г., на мястото на Магдалена Рачева Маринова – ЗАС неплатен отпуск.