Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 261 Прието с Протокол № 11/06.07.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres“ (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове), финансиран по Програма „Хоризонт 2020“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)