Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 261 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-13/03.04.2024 г. от Полина Станева и Атанас Терзиев чрез пълномощник Иванка Стефанова, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до ПИ 63427.153.2004 и ПИ 63427.153.2005  в м. „Караач“, землище на гр. Русе по първи вариант на трасе.

2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

  •  Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)