Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 261

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.1 и ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл. чл. 3, 4, 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години имот частна общинска собственост, описан в АОС № 39 от 1995год. за клуб на Сдружение ”Център Динамика”, намиращ се в гр. Русе, ул. “Панайот Хитов” № 9, ет.1, с обща площ от 61,03 кв.м. и месечна наемна цена – 42,00лв. с ДДС., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посочения в т.1 обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14- дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)