Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 262 Прието с Протокол № 12/10.09.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 68 , ал. 2, във връзка с ал. 7 и ал. 8 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. ДВ, бр. 37 от 21 април 2020 г./, Общински съвет – Русе реши:

  1. Разрешава функционирането на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици за учебната 2020/2021 година в следните общински училища:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
І+ІІ1816 –
III+ІV12164
V+VІ17181
ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
II12164
IV13163
V15183
17181
VII10188
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
І15161
II14162
III14162
V + VI13185
НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
І+II15161
ІІІ+ІV11165
ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
II11165
ІІІ+ІV11165
V17181
16182
VІІ17181
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
ІІ10166
ІІІ10166
10188
ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
VII14184
ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
II12164
ПГСС „Ангел Кънчев”, гр. Русе
ПаралелкаБр. ученициНорматив за минимален брой  ученици в паралелкаРазлика до задължителния минимум
VIII a12186
VIII б11121
Х а17181
IХ а14184
ПГДВА „Йосиф Вондрак“, гр. Русе
XII б12131

2. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици под определения минимум, за учебната 2020/2021 година до 31 декември 2020 г. както следва:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево                      1 090 лв.

НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца                                                 1 962 лв.

ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                                         3 053 лв.

ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село                                               2 071 лв.

  • На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава дофинансирането на всички паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2020/2021 година до 31 декември 2020 г. в следите училища:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
VІІ9189
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
VII71811
ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
I7169
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
І8168
ІV7169
V9189
VІІ71811
ПГСС „Ангел Кънчев”, гр. Русе
ПаралелкаБр. ученициНорматив за минимален брой  ученици в паралелкаРазлика до задължителния минимум
X б9189
ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите
IІІ9167

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Семерджиево                         981 лв.        

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово                              1 199 лв.

ОУ „Г. С.  Раковски“, с. Ново село                                                  981 лв.

ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово                                                        4 034 лв.

ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе                                                    7 442 лв.

ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите                                        763 лв.

ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 23 577 лв. 

4. Възлага на кмета на Община Русе да осигури сумата от 23 577 лв. от планираните средства за паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки, функция „Образование”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;

5. Възлага на кмета на Община Русе да осигури финансиране на утвърдените паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за бюджетната 2021 година в рамките на учебната 2020/2021 година;

6. Възлага на кмета на Община Русе да подготви мотивирано искане до Началника на РУО – Русе, съгласно чл. 69, ал.2 и ал. 3 от Наредбата за финансиране на  институциите в системата на предучилищното и училищно образование за издаване на разрешение за формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици в: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Семерджиево; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово; ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село; ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово; ПГСС „Ангел Кънчев“, кв. Образцов Чифлик, гр. Русе, ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        (Иво Пазарджиев)