Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 262

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.11, ал.2 и чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.1 и ал. 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1 , т.21, раздел ІІ, чл. чл. 3, 4, 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем на “Съюз на математиците в България – секция Русе” част от нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Възраждане”, ул.”Плиска” № 4, бл. „Преслав”, за срок от пет години, с полезна площ 85,97 кв.м и месечна наемна цена – 57,00 лв. с ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл. 3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посочения в т.1 обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)