Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 262

РЕШЕНИЕ № 262
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Яна Цанева Консулова, Ценка Здравкова Маринова и Христо Маринов Копчев върху имот № 031003 – земеделска земя с площ 22,573 дка, ІІІ-та категория, начин на трайно ползване – полска култура, местността „Батмиш” в землището на с.Червена вода, чрез продажба дела на Община Русе, представляващ 0,024 дка или 24/22573 идеални части на Ява Цанева Консулова и Ценка Здравкова Маринова за сумата от 19,00 лева.
2. Данъците и таксите са за сметка на купувачите.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с Яна Цанева Консулова и Ценка Здравкова Маринова по реда на чл.36, ала.1, т.2 от ЗОС.