Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 263

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71 и чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2012г., както следва:
1. Изложбено спортна зала, състояща се от зала за игри, зала за изложби, стая за треньори, съблекални за жени и мъже, санитарни възли с идентификатор 63427.3.231.1 и застроена площ 669 кв.м. на ул. Адмирал Рождественски 42 – АОС 6483/20.05.2011г.
2. Масивна сграда /хангар/ с идентификатор 63427.2.5735.1 със застроена площ 688,00 кв.м. и предназначение складова база склад и масивна сграда /Гребна база/ със застроена площ 512,00 кв.м. и с предназначение спортна база, база – АОС 6503/13.07.2011г.
3. Зала тенис на маса в СК „Ялта” представляваща масивна едноетажна сграда с идентификатор 63427.2.4790.19 със застроена площ от 487 кв.м. с разположени: зала за тенис на маса, съблекални, санитарни възли и треньорски стаи – АОС 6205/31.03.2010г.
4. Спортна зала 697 кв.м. изградена върху терен на Захарна фабрика- АОС 722/17.06.1996
5. Зала худ. гимнастика намираща се в СК „Ялта” в тренировъчна зала „Ялта” представляваща сграда с идентификатор 63427.2.4790.1 на втория етаж – АОС 6205/31.03.2010г.
6. Зала фехтовка в СК ”Дунав” – АОС 558/23.10.2009г
7. Зала по обща физическа подготовка намираща се в СК „Ялта” в тренировъчна зала „Ялта” представляваща сграда с идентификатор 63427.2.4790.1 на втория етаж – АОС 6205/31.03.2010г.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)