Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 263

РЕШЕНИЕ № 263
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема като основа за изготвяне на проекта и завършване на строежа, съгласно изготвеното концептуално проучване втори вариант за блокове „Е”, „Ж”, „И” на Театрален комплекс „Русе”, предлагащ демонтиране на извършения груб строеж и изграждане на нова конструкция, която да е максимално съобразена с изготвеното задание.
2. Кметът да възложи проектиране на корпусите „Е”, „Ж” и „И”, като в заданието да се заложи предназначение на площите, което осигурява високи приходи при отдаването им под наем.
3. На фаза идеен проект той да се внесе за обсъждане в Експертния съвет по устройство на територията и в ОбС – Русе. След одобряването му да се пристъпи към премахване на незавършеното строителство, техническо проектиране и изграждане.